People

Our scientific warriors

Denis Chusov

Oleg Afanasyev

Sofiya Runikhina

Ekaterina Kuchuk

Alexei Tsygankov

Karim Muratov

Klim Birukov

Mariya Makarova

Evgeniya Podyacheva

 

Moscow, Russia, 119334

©2017 by Chemistry for me. Proudly created with Wix.com