People

Our scientific warriors

IMG_1704.JPG

Denis Chusov

Get in Touch
IMG_1710.JPG

Oleg Afanasyev

IMG_1715.JPG

Sofiya Runikhina

k_GzTrvIGn8.jpg

Ekaterina Kuchuk

​Ekaterina Kuchuk
20161216_195441.jpg

Alexei Tsygankov

IMG_1727.JPG

Karim Muratov

​Karim Muratov
235918378_14880.jpg

Klim Birukov

Klim Birukov
Фастовский.png
Vasilii Fastovskiy
jW8RHaNTQHg (1).jpg

Mariya Makarova

​Mariya Makarova
Подъячева Е.С..png

Evgeniya Podyacheva

Evgeniya Podyacheva